Obsługa klienta
Oferta w PDF

Tag: Wady Ocieplenia Pianką Poliuretanową

Ciekawostki, Porady

BHP Przy Natrysku Pianki Poliuretanowej. Praca ze Składnikami Pianki Poliuretanowej

BHP pracy z agregatami do natrysku pianki poliuretanowej

BHP Przy Natrysku Pianki Poliuretanowej. Praca ze Składnikami Pianki Poliuretanowej

Praca z agregatami do natrysku pianki , oraz komponentami poliuretanu wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie poniższych zasad uchroni nas i współpracowników przed utratą zdrowia, a nawet życia.BHP pracy z agregatami do natrysku pianki poliuretanowej to priorytet w pracy operatora maszyny natryskowej PU

Zasady pacy ze składnikami pianki poliuretanowej do natrysku.

Uwaga: Niekontrolowane połączenie dwóch składników ISO i POLY może spowodować uszkodzenie sprzętu, zniszczenie zakupionych materiałów natryskowych, a nawet uszkodzenie ciała. Żeby przeciwdziałać połączeniu się tych dwóch składników musimy zawsze utrzymywać wilgotne części osobno i nigdy nie mieszać płynów POLY i ISO.

Wrażliwośc  składników pianki poliuretanowej na wilgoć.

Isocyanaty są katalizatorami używanymi w dwuskładnikowych pianach poliuretanowych. ISO reaguje z wilgocią a rezultatem tego SA twarde kryształy mogące uszkodzić maszynę. Początkowo na ISO będzie się klarować cienka warstwa żelu i nastąpi wzrost lepkości. Jeśli ta warstwa będzie użyta do natrysku, to obniży ona wydajnośc i długość życia maszyny. Ilość wytworzonej warstwy żelu i kryształków zależy od ilości zmieszanego ISO , temperatury i wilgotności.

Żeby zabezpieczyć ISO przed wilgocią należy:

 • Zawsze używaj szczelnych pojemników do przetrzymywania komponentów.
 • Używaj tylko oryginalnych pojemników do przetrzymywania komponentów. Jeśli użyjesz mokrego pojemnika do magazynowania składników, to Iso skrystalizuje się bardzo szybko. Zniszczysz składniki i narazisz się na straty finansowe. Nigdy nie przechowuj ISO w otwartym pojemniku lub gdy otwór jest zabezpieczony folią
 • Trzymaj pompę zbiornikową zanurzoną w cieczy. Może to być olej hydrauliczny lub inny olej używany w przemyśle. Ciecz stworzy barierę pomiędzy ISO i atmoswerą w otwartym pojemniku. Wrażliwe miejsca pokryj smarem
 • Używaj specjalnych węży do ISO odpornych na wilgoć i środki chemiczne
 • Nie używaj rozpuszczalnika do ISO po czyszczeniu POLY i na odwrót
 • Pokryj olejem lub smarem części pompy ISO po użyciu.

         Zmiana natryskiwanych materiałów:

 • Kiedy zmieniasz materiały do natrysku należy przepłukać instalacje kilka razy, żeby być pewnym ze jest całkowicie czysta.
 • Zawsze należy czyścić sitka na wylocie pompy po płukaniu
 • Należy sprawdzić czy materiał jest kompatybilny z natryskiwaną poprzednio cieczą.
 • W większości ISO jest oznaczone na czerwono a POLY na niebiesko. Należy oznaczyć węże kolorami, lub podpisać .Ograniczy to szanse pomyłki i zmieszania dwóch komponentów.

 

  Zagrożenia Przy Pracy z Agregatami Do Natrysku Pianki Poliuretanowej

Przy obsłudze urządzenia występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nieprawidłowe uziemienie maszyny do natrysku poliuretanu może spowodować jego uszkodzenie , oraz porażenie prądem operatora. Zaleca się przetestowanie gniazda zasilającego testerem do gniazd trójfazowych w celu wykrycia nieprawidłowości w podłączeniu sieci.

 • Wyłącz zasilanie sieci włącznikiem głównym przed każdym serwisem i otwarciem drzwiczek do środka agregatu do natrysku pianki poliuretanowej
 • Podłanczaj maszynę tylko do uziemionej instalacji
 • Wszystkie podłączenia maszyny musza być zrobione przez wykwalifikowanego elektryka posiadającego uprawnienia.

        Toksyczne płyny , lub pary mogą powodować poważne obrażenia po dostaniu się do naszego organizmu.

 • Przeczytaj specyfikację płynu, który używasz do natrysku.
 • Groźne dla zdrowia płyny przechowuj w specjalnych pojemnika z dala od źródeł ognia w temperaturach przewidzianych dla danej substancji. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie warunków użytkowania
 • Zawsze , gdy natryskujesz poliuretan miej pewność, że składniki płynne pianki poliuretanowej nie dostaną się do Twojego organizmu poprzez drogi oddechowe, przewód pokarmowy, oraz uszkodzoną skórę.

    Środki ochrony osobistej

Natryskując piankę poliuretanową musisz używać środków ochrony osobistej kiedy prowadzisz pracę, serwisujesz maszynę, lub przebywasz w obszarze prowadzonych prac. Przestrzeganie BHP przy natrysku pianki poliuretanowej pomoże ci uniknąć poważnych obrażeń wliczając obrażenia oczów, zatruć, poparzeń, albo utraty słuchu. Obowiązkowe wyposażenie ochronne operatora agregatu do natrysku pianki poliuretanowej to:

 • Okulary lub gogle chroniące oczy
 • Ubrania robocze chroniące skóre
 • Maska chroniąca drogi oddechowe
 • Rękawice
 • Ochraniacze słuchu

   Zagrożenie uszkodzenia skóry przy natrysku pianki poliuretanowej.

Wysokie ciśnienie składników pianki poliuretanowej przy wyjściu z pistoletu, przecieki z węża, albo uszkodzone opakowania do transportu składników mogą uszkodzić skórę i doprowadzić do zakażenia. Nie lekceważ żadnego skaleczenia.

 • Zamknij zawory doprowadzające kiedy nie natryskujesz izolacji natryskowych
 • Nie kieruj pistoletu natryskowego na swoje ciało, albo na kogoś
 • Nie wkładaj ręki w strumień natryskiwanego poliuretanu
 • Nie tamuj wycieków składników do natrysku pianki poliuretanowej ręka, ani innymi częściami swojego ciała
 • Wyłącz maszynę po skończonej pracy, konserwacji , lub sprawdzeniu
 • Napraw wszystkie połączenia agregatu do natryskowego przed pracą, jeśli zauważyłeś chociaż najmniejszy przeciek
 • Sprawdź węże i łączniki do agregatu natryskowego. Wymień wadliwe, lub zużyte części natychmiastowo

Zagrożenie ogniem i wybuchem.

Palne opary farb i materiałów chemicznych mogą być przyczyną zaprószenia ognia i wybuchu. Zapobieganie wybuchowi i zaprószeniu ognia:

 • Pracuj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wolnych od otwartych źródeł ognia
 • Wyeliminuj wszystkie potencjalne źródła ognia
 • Usuń niepotrzebne rzeczy w obszarze natrysku stanowiące zagrożenie ogniowe
 • Nie można powodować iskrzenia w obszarze natryskiwania
 • Uziemić wszystkie urządzenia w obszarze natrysku pianki poliuretanowej
 • Należy mieć zawsze przygotowaną sprawną gaśnicę

Zagrożenie rozrostem piany

Podgrzewane składniki pianki poliuretanowej w ograniczonych przestrzeniach jak węże może spowodować ich uszkodzenie. Utrzymywanie zwiększonego ciśnienia w maszynie może spowodować  uszkodzenie sprzetu i obrażenia operatora.

 • Otwórz zawór bezpieczeństwa podczas podgrzewania. Może to złagodzić rozrost piany podczas podgrzewania.
 • Co jakiś czas zaleca się wymianę węży grzewczych zależnie od ich zużycia i intensywności pracy.

 

Zagrożenie reakcjami Chemicznymi z aluminium.

Używanie preparatów natryskowych , które nie są przeznaczone do kontaktu z aluminiowymi częściami może spowodować reakcję chemiczne niszczące części maszyny. Może wtedy dojść do  uszkodzenia części agregatów do natrysku pianki poliuretanowej.

 • Nie używać trichloroethane methylene chloride, i innych jak halogenated hydrocarbon, oraz rozpuszczalników dla powyższych substancji
 • Dużo więcej preparatów może nie nadawac się do kontaktu z aluminium. Skontaktuj się ze zprzedawcą przed uzyciem w celu weryfikacji natryskiwanego materiału.

Zagrożenie wynikające z nieprawidłowego używania sprzętu.

Nieprawidłowe używanie agregatu do natrysku piany poliuretanowej może powodować obrażenia i śmierć.

 • Ten sprzęt jest przeznaczony tylko do użytku przez przeszkolone osoby.
 • Nie zostawiaj urządzenia, kiedy jest pod napięciem i pod cisnieniem.
 • Niedozwolona jest praca po spożyciu alkoholu i narkotyków
 • Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia albo temperatury składników pianki PU. Zapoznaj się z danymi technicznymi agregatu do natrysku pianki. Poznaj dane techniczne płynów , które będziesz natryskiwał. W razie wątpliwości skontaktuj się z dystrybutorem środka chemicznego. Każdy operator powinien znać BHP pracy z agregatami do natrysku pianki poliuretanowej. 

 • Używaj do natrysku tylko preparaty przeznaczone do tego.
 • Sprawdzaj każdorazowo przed użyciem stan techniczny urządzenia. Wymień zepsute i zużyte części tylko na oryginalne, albo zamienniki o takim samym oznaczeniu katalogowym jak część oryginalna
 • Nie modyfikuj maszyny
 • Używaj maszynę tylko do przeznaczonych celów
 • Węże i kable należy ułożyć z dala od przejść ludzi, ostrych krawędzi, ruchomych części i gorących powierzchni.
 • Nie należy zaginać, skręcać węży, ani ciągnąc za nie maszyny
 • Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Zagrożenie ruchomymi częściami.

Ruchome części  mogą zranić, lub odciąć palce i inne części ciała.

 • Utrzymuj odległość od ruchomych części
 • Nie pracuj na maszynie jeśli nie posiada osłon na ruchome części
 • Urządzenie podłączone pod linię sprężonego powietrza może samo włączyć się bez ostrzeżenia. Przed serwisem, wymianą części, lub transportem należy spuścić powietrze z agregatu do natrysku pianki poliuretanowej. Należy  również odłączyć  maszynę od zasilania.

Zagrożenie poparzeniem.

Elementy maszyny mogą być gorące podczas natrysku. Żeby uniknąć oparzeń nie należy dotykać gorącego płynu i nagrzanych części. Należy poczekać aż maszyna wystygnie jeśli chcemy przeprowadzać jakieś naprawy, czy też konserwację.

Ważne informacje o materiałach do natrysku.

 • BHP pracy z agregatami do natrysku pianki poliuretanowej obejmuje także zagadnienia z pracy ze składnikami pianki
 • Natryskując lub mieszając dwa składniki pianki poliuretanowej wytwarzamy szkodliwe cząsteczki i opary.
 • Czytaj opisy substancji w broszurach od producenta, żeby wiedzieć jakie występują zagrożenia dla Twojego zdrowia
 • Zapobiegaj wdychaniu cząsteczek i oparów wietrząc pomieszczenie. Jeśli nie ma możliwości wietrzenia, pomieszczenia to zalecane jest wyposażenie pracownika w maskę z zasilaniem w świeże powietrze z zewnątrz
 • Do zapobiegania kontaktu z isocyajnatami wymagane jest ubieranie środków ochrony osobistej jak specjalne rękawice, buty, kombinezon i maski przeciwgazowe. Każdy przebywający w strefie natrysku musi mieć założoną maskę gazową zapobiegającą wdychaniu gazów powstałych podczas natrysku pianki poliuretanowej.

Materiały łatwopalne

Niektóre materiały łatwopalne mogą mieć niską temperaturę zapłonu poprzez co mogą wywołac zagrożenie w postaci zaprószenia ognia. Proszę o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi producenta na temat natryskiwanej powłoki.

 

 

 

 

 

 

Ocieplanie domu, Porady

Fakty i Mity o Ociepleniu Pianką Poliuretanową

Usługi ocieplenia pianką poliuretanową

Dlaczego Pan Janusz ze Składu Budowlanego Będzie Odradzał Ocieplenie Pianką Poliuretanową ???

W technologii ocieplania budynków pianka poliuretanowa nie ma sobie równych konkurentów. Usługi ocieplenia pianką poliuretanową w Polsce nadal jednak istnieją obawy przed nowym rodzajem ocieplenia. Klient stojący przed wyborem sposobu izolacji ma obawy przed nową, nieznaną mu technologią, która nie jest rzekomo do końca sprawdzona. Boimy się zawsze czegoś, czego nie znamy. Dodatkowo wybierając formę ocieplenia naszego domu będziemy namawiani przez ekipy budowlane i fachowców w sklepach z materiałami budowlanymi na wełnę mineralną lub inne starsze materiały do ocieplenia. Dlaczego tak nam będą doradzać? Czy oni będą kierować się tylko Twoim zyskiem, żebyś zaoszczędził na ogrzewaniu w zimę? Nie!!! Oni będą chcieli sprzedać Ci swój wyrób i skasować Cię za położenie wełny. Pazerna ekipa natryskowa zrobi Ci natrysk pianki poliuretanowej nawet gdy nie jest on wskazany. Nasza ekipa usługi ocieplenia pianką poliuretanową przeprowadza po wywiadzie z klientem, oraz po oględzinach na miejscu natrysku. Zapraszam do lektury naszych artykułów. Mam nadzieję, że przybliżą one Państwu bliżej nową technologię ociepleń i pozwolą Państwu dokonania właściwego wyboru rodzaju ocieplenia.

Mit nr 1: Pianka poliuretanowa jest droższa od wełny mineralnej.

Jest to zarazem prawda i mit. Zależy jak na to patrzeć. Czy patrzymy na to z perspektywy lat, czy raczej jesteśmy krótkowzroczni. Wybierając wełnę mineralną zyskujemy tylko na cenie zakupu w pierwszym dniu. W dniu po zamontowaniu już tracimy pieniądze, bo parametry izolacyjne waty dzień po dniu są mniejsze.

Wybierając piankę poliuretanową zarabiamy dzień po dniu na izolacji latem i zimą gdyż pianka ma 100% lepsze właściwości izolacyjne niż welna mineralna. Pianka przy tym nie traci swoich właściwości, a producent daje 25 lat gwarancji na samą piankę.

Mit nr 2: Pianka wypchnie elementy dachu , lub je uszkodzi.

Jest to kompletna bzdura. Pianka poliuretanowa rozchodzi się tam gdzie została zaaplikowana i wchodzi tylko w te miejsca gdzie nie ma oporu.

Mit nr 3 : Wełna mineralna lepiej izoluje ciepło.

Pianka poliuretanowa jest dwa razy cieplejsza jeśli porównujemy współczynniki przewodnictwa cieplnego. Współczynnik ten wynosi 0.020 -0,025 dla pianki poliuretanowej , oraz 0,035-0,050 dla wełny mineralnej. Czym mniejszy czynnik przewodzenia ciepła, tym nasz dom jest lepiej izolowany.

Mit nr 4: Pianka poliuretanowa to nowość na rynku.

Pianka poliuretanowa od lat jest znana jako ocieplenie w Polsce i za granicą. Do tej pory nie była tak znana, gdyz nie było na rynku za dużo agregatów do natrysku pianki. Agregaty do natrysku były jeszcze do tej pory w cenie dobrego samochodu. Tutaj na rynek weszła firma Sanberg oferując swoim klientów agregaty klasy średniej za przyzwoite pieniądze jak  za takie urządzenia. Nieraz cena naszych urządzeń jest 50% niższa od innych  agregatów o podobnych parametrach natryskowych. Technologia natrysku pianki poliuretanowej pochodzi z USA i Kanady, gdzie stosowano ja we wczesnych latach osiemdziesiątych tamtego stulecia.  Ostre warunki pogodowe zmusiły do stosowania bardziej skutecznych rozwiązań technologicznych w dziedzinie ociepleń budynków. W Ameryce duża część budynków budowana jest w technologii szkieletowej, czyli konstrukcje drewniane. Cienkie ściany dobrze nadają się do ocieplenia poliuretanem, którego warstwa 20 cm chroni przed srogim mrozem.

Mit nr 5: Po natrysku pianki można mieszkać w pomieszczeniu gdzie był prowadzony natrysk.

Każda pianka poliuretanowa po natrysku ma swój specyficzny zapach, który ulatnia się 2-7 dni zależnie od grubości warstwy , która została nałożona. Bezpośrednio po natrysku tworzą się w piance bąbelki, które są wypełnione gazem po reakcji wiązania poliolu i ISO. Po kilku dnaich dopiero można zamieszkać w natryskiwanych pomieszczeniach, gdyż gaz w komórkach pianki będzie zastąpiony czystym powietrzem.

Mit nr 6: Każda pianka poliuretanowa nadaje się  nadaje się do ocieplenia naszego domu.

W zależności co izolujemy, to musimy wybrać odpowiedni  rodzaj pianki poliuretanowej. Musimy uwzględnić gęstość pianki na metr sześcienny produktu. Pianki o gęstości  7-12 kg służą do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy, stropów i ścian działowych. Pianka o gęstości 30-37kg/m3 służy do ocieplania dachów ferm, stropów budynków gospodarczych itp. Gęstość  pianki 37-44kg/m3 służy do ocieplania termicznego budynków chłodniczych w których przechowuje się produkty w obniżonych temperaturach.Pianka o gęstości 45-56kg/m3 służy do ocieplania dachów po których można chodzić. Gęstośc pianki od 57-70 słuzy do ocieplania dachów , gdzie ruch pieszych jest intensywny.

Mit nr 7: W piance zalęgną się owady, myszy i kuny.

Nigdy nie widziałem sytuacji, żeby jakieś owady zamieszkiwaly pianke poliuretanową. Insekty nie zalęgna się w piance, gdyż jest za twarda żeby insekt wygrzebały sobie w niej schronienie. Gryzonie nie będą nadgryzały poliuretanu, gdyż nie jest on smaczny dla nich. Myszy i szczury są tam, gdzie pożywienie.  Mysz może zrobić sobie norkę koło natryśnietej pianki, ale nie bezpośrednio w niej. Usługi ocieplenia pianką poliuretanową to nie jest prosta sprawa. Zaufaj doradcom firmy Sanberg Polska

Mit nr 8: Pianka jest palna.

Pianka jest jednym z najlepszych materiałów do izolacji pod względem palności. Istnieje kilka  potwierdzonych przypadków w Polsce, że poddasza zabezpieczone pianką poliuretanową zatrzymały ogień wewnątrz i nie przepuściły go na konstrukcję drewnianą przed przyjazdem straży pożarnej. Oczywiście pianka poliuretanowa nie będzie izolowała ognia przez dłuższy czas, ale wystarczy żeby wezwać straż pożarną i uratować nasz majątek. Testy palności  pianek można zobaczyć na youtube i przeczytać wyniki na stronach internetowych producentów. Rekomenduje się natrysk pianki poliuretanowej o klasie palności E ze względu na jej właściwości samogasnące. Klasa E mówi nam, że pianka jest zaliczana do materiałów palnych. Przy kontakcie z ogniem pianka nie tli się, nie kapie, ani nie topi w kontakcie z ogniem. W porównaniu do  styropianu i wełny mineralnej pianka poliuretanowa to najlepsza opcja pod względem palności.

Mit nr 9: Pianka poliuretanowa jest produktem bez wad

To mit. Pianka ma jedną wadę, która jest istotna dla wielu inwestorów. Jest to cena jaka musimy zapłacić za wykonanie natrysku. Ceny zaczynaja się od 48 złotych za metr kwadratowy .Czy zatem opłaca się inwestować w nową technologię? Oczywiście, że tak. Licząc, że pianka przyniesie nam oszczędności na ogrzewaniu  rzędu 30-50% rocznie  w stosunku do innych metod ocieplenia, to inwestycja zwróci nam się po 18 miesiącach.