Obsługa klienta
Oferta w PDF

News

Ciekawostki, Porady

BHP Przy Natrysku Pianki Poliuretanowej. Praca ze Składnikami Pianki Poliuretanowej

BHP pracy z agregatami do natrysku pianki poliuretanowej

BHP Przy Natrysku Pianki Poliuretanowej. Praca ze Składnikami Pianki Poliuretanowej

Praca z agregatami do natrysku pianki , oraz komponentami poliuretanu wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie poniższych zasad uchroni nas i współpracowników przed utratą zdrowia, a nawet życia.BHP pracy z agregatami do natrysku pianki poliuretanowej to priorytet w pracy operatora maszyny natryskowej PU

Zasady pacy ze składnikami pianki poliuretanowej do natrysku.

Uwaga: Niekontrolowane połączenie dwóch składników ISO i POLY może spowodować uszkodzenie sprzętu, zniszczenie zakupionych materiałów natryskowych, a nawet uszkodzenie ciała. Żeby przeciwdziałać połączeniu się tych dwóch składników musimy zawsze utrzymywać wilgotne części osobno i nigdy nie mieszać płynów POLY i ISO.

Wrażliwośc  składników pianki poliuretanowej na wilgoć.

Isocyanaty są katalizatorami używanymi w dwuskładnikowych pianach poliuretanowych. ISO reaguje z wilgocią a rezultatem tego SA twarde kryształy mogące uszkodzić maszynę. Początkowo na ISO będzie się klarować cienka warstwa żelu i nastąpi wzrost lepkości. Jeśli ta warstwa będzie użyta do natrysku, to obniży ona wydajnośc i długość życia maszyny. Ilość wytworzonej warstwy żelu i kryształków zależy od ilości zmieszanego ISO , temperatury i wilgotności.

Żeby zabezpieczyć ISO przed wilgocią należy:

 • Zawsze używaj szczelnych pojemników do przetrzymywania komponentów.
 • Używaj tylko oryginalnych pojemników do przetrzymywania komponentów. Jeśli użyjesz mokrego pojemnika do magazynowania składników, to Iso skrystalizuje się bardzo szybko. Zniszczysz składniki i narazisz się na straty finansowe. Nigdy nie przechowuj ISO w otwartym pojemniku lub gdy otwór jest zabezpieczony folią
 • Trzymaj pompę zbiornikową zanurzoną w cieczy. Może to być olej hydrauliczny lub inny olej używany w przemyśle. Ciecz stworzy barierę pomiędzy ISO i atmoswerą w otwartym pojemniku. Wrażliwe miejsca pokryj smarem
 • Używaj specjalnych węży do ISO odpornych na wilgoć i środki chemiczne
 • Nie używaj rozpuszczalnika do ISO po czyszczeniu POLY i na odwrót
 • Pokryj olejem lub smarem części pompy ISO po użyciu.

         Zmiana natryskiwanych materiałów:

 • Kiedy zmieniasz materiały do natrysku należy przepłukać instalacje kilka razy, żeby być pewnym ze jest całkowicie czysta.
 • Zawsze należy czyścić sitka na wylocie pompy po płukaniu
 • Należy sprawdzić czy materiał jest kompatybilny z natryskiwaną poprzednio cieczą.
 • W większości ISO jest oznaczone na czerwono a POLY na niebiesko. Należy oznaczyć węże kolorami, lub podpisać .Ograniczy to szanse pomyłki i zmieszania dwóch komponentów.

 

  Zagrożenia Przy Pracy z Agregatami Do Natrysku Pianki Poliuretanowej

Przy obsłudze urządzenia występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nieprawidłowe uziemienie maszyny do natrysku poliuretanu może spowodować jego uszkodzenie , oraz porażenie prądem operatora. Zaleca się przetestowanie gniazda zasilającego testerem do gniazd trójfazowych w celu wykrycia nieprawidłowości w podłączeniu sieci.

 • Wyłącz zasilanie sieci włącznikiem głównym przed każdym serwisem i otwarciem drzwiczek do środka agregatu do natrysku pianki poliuretanowej
 • Podłanczaj maszynę tylko do uziemionej instalacji
 • Wszystkie podłączenia maszyny musza być zrobione przez wykwalifikowanego elektryka posiadającego uprawnienia.

        Toksyczne płyny , lub pary mogą powodować poważne obrażenia po dostaniu się do naszego organizmu.

 • Przeczytaj specyfikację płynu, który używasz do natrysku.
 • Groźne dla zdrowia płyny przechowuj w specjalnych pojemnika z dala od źródeł ognia w temperaturach przewidzianych dla danej substancji. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie warunków użytkowania
 • Zawsze , gdy natryskujesz poliuretan miej pewność, że składniki płynne pianki poliuretanowej nie dostaną się do Twojego organizmu poprzez drogi oddechowe, przewód pokarmowy, oraz uszkodzoną skórę.

    Środki ochrony osobistej

Natryskując piankę poliuretanową musisz używać środków ochrony osobistej kiedy prowadzisz pracę, serwisujesz maszynę, lub przebywasz w obszarze prowadzonych prac. Przestrzeganie BHP przy natrysku pianki poliuretanowej pomoże ci uniknąć poważnych obrażeń wliczając obrażenia oczów, zatruć, poparzeń, albo utraty słuchu. Obowiązkowe wyposażenie ochronne operatora agregatu do natrysku pianki poliuretanowej to:

 • Okulary lub gogle chroniące oczy
 • Ubrania robocze chroniące skóre
 • Maska chroniąca drogi oddechowe
 • Rękawice
 • Ochraniacze słuchu

   Zagrożenie uszkodzenia skóry przy natrysku pianki poliuretanowej.

Wysokie ciśnienie składników pianki poliuretanowej przy wyjściu z pistoletu, przecieki z węża, albo uszkodzone opakowania do transportu składników mogą uszkodzić skórę i doprowadzić do zakażenia. Nie lekceważ żadnego skaleczenia.

 • Zamknij zawory doprowadzające kiedy nie natryskujesz izolacji natryskowych
 • Nie kieruj pistoletu natryskowego na swoje ciało, albo na kogoś
 • Nie wkładaj ręki w strumień natryskiwanego poliuretanu
 • Nie tamuj wycieków składników do natrysku pianki poliuretanowej ręka, ani innymi częściami swojego ciała
 • Wyłącz maszynę po skończonej pracy, konserwacji , lub sprawdzeniu
 • Napraw wszystkie połączenia agregatu do natryskowego przed pracą, jeśli zauważyłeś chociaż najmniejszy przeciek
 • Sprawdź węże i łączniki do agregatu natryskowego. Wymień wadliwe, lub zużyte części natychmiastowo

Zagrożenie ogniem i wybuchem.

Palne opary farb i materiałów chemicznych mogą być przyczyną zaprószenia ognia i wybuchu. Zapobieganie wybuchowi i zaprószeniu ognia:

 • Pracuj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wolnych od otwartych źródeł ognia
 • Wyeliminuj wszystkie potencjalne źródła ognia
 • Usuń niepotrzebne rzeczy w obszarze natrysku stanowiące zagrożenie ogniowe
 • Nie można powodować iskrzenia w obszarze natryskiwania
 • Uziemić wszystkie urządzenia w obszarze natrysku pianki poliuretanowej
 • Należy mieć zawsze przygotowaną sprawną gaśnicę

Zagrożenie rozrostem piany

Podgrzewane składniki pianki poliuretanowej w ograniczonych przestrzeniach jak węże może spowodować ich uszkodzenie. Utrzymywanie zwiększonego ciśnienia w maszynie może spowodować  uszkodzenie sprzetu i obrażenia operatora.

 • Otwórz zawór bezpieczeństwa podczas podgrzewania. Może to złagodzić rozrost piany podczas podgrzewania.
 • Co jakiś czas zaleca się wymianę węży grzewczych zależnie od ich zużycia i intensywności pracy.

 

Zagrożenie reakcjami Chemicznymi z aluminium.

Używanie preparatów natryskowych , które nie są przeznaczone do kontaktu z aluminiowymi częściami może spowodować reakcję chemiczne niszczące części maszyny. Może wtedy dojść do  uszkodzenia części agregatów do natrysku pianki poliuretanowej.

 • Nie używać trichloroethane methylene chloride, i innych jak halogenated hydrocarbon, oraz rozpuszczalników dla powyższych substancji
 • Dużo więcej preparatów może nie nadawac się do kontaktu z aluminium. Skontaktuj się ze zprzedawcą przed uzyciem w celu weryfikacji natryskiwanego materiału.

Zagrożenie wynikające z nieprawidłowego używania sprzętu.

Nieprawidłowe używanie agregatu do natrysku piany poliuretanowej może powodować obrażenia i śmierć.

 • Ten sprzęt jest przeznaczony tylko do użytku przez przeszkolone osoby.
 • Nie zostawiaj urządzenia, kiedy jest pod napięciem i pod cisnieniem.
 • Niedozwolona jest praca po spożyciu alkoholu i narkotyków
 • Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia albo temperatury składników pianki PU. Zapoznaj się z danymi technicznymi agregatu do natrysku pianki. Poznaj dane techniczne płynów , które będziesz natryskiwał. W razie wątpliwości skontaktuj się z dystrybutorem środka chemicznego. Każdy operator powinien znać BHP pracy z agregatami do natrysku pianki poliuretanowej. 

 • Używaj do natrysku tylko preparaty przeznaczone do tego.
 • Sprawdzaj każdorazowo przed użyciem stan techniczny urządzenia. Wymień zepsute i zużyte części tylko na oryginalne, albo zamienniki o takim samym oznaczeniu katalogowym jak część oryginalna
 • Nie modyfikuj maszyny
 • Używaj maszynę tylko do przeznaczonych celów
 • Węże i kable należy ułożyć z dala od przejść ludzi, ostrych krawędzi, ruchomych części i gorących powierzchni.
 • Nie należy zaginać, skręcać węży, ani ciągnąc za nie maszyny
 • Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Zagrożenie ruchomymi częściami.

Ruchome części  mogą zranić, lub odciąć palce i inne części ciała.

 • Utrzymuj odległość od ruchomych części
 • Nie pracuj na maszynie jeśli nie posiada osłon na ruchome części
 • Urządzenie podłączone pod linię sprężonego powietrza może samo włączyć się bez ostrzeżenia. Przed serwisem, wymianą części, lub transportem należy spuścić powietrze z agregatu do natrysku pianki poliuretanowej. Należy  również odłączyć  maszynę od zasilania.

Zagrożenie poparzeniem.

Elementy maszyny mogą być gorące podczas natrysku. Żeby uniknąć oparzeń nie należy dotykać gorącego płynu i nagrzanych części. Należy poczekać aż maszyna wystygnie jeśli chcemy przeprowadzać jakieś naprawy, czy też konserwację.

Ważne informacje o materiałach do natrysku.

 • BHP pracy z agregatami do natrysku pianki poliuretanowej obejmuje także zagadnienia z pracy ze składnikami pianki
 • Natryskując lub mieszając dwa składniki pianki poliuretanowej wytwarzamy szkodliwe cząsteczki i opary.
 • Czytaj opisy substancji w broszurach od producenta, żeby wiedzieć jakie występują zagrożenia dla Twojego zdrowia
 • Zapobiegaj wdychaniu cząsteczek i oparów wietrząc pomieszczenie. Jeśli nie ma możliwości wietrzenia, pomieszczenia to zalecane jest wyposażenie pracownika w maskę z zasilaniem w świeże powietrze z zewnątrz
 • Do zapobiegania kontaktu z isocyajnatami wymagane jest ubieranie środków ochrony osobistej jak specjalne rękawice, buty, kombinezon i maski przeciwgazowe. Każdy przebywający w strefie natrysku musi mieć założoną maskę gazową zapobiegającą wdychaniu gazów powstałych podczas natrysku pianki poliuretanowej.

Materiały łatwopalne

Niektóre materiały łatwopalne mogą mieć niską temperaturę zapłonu poprzez co mogą wywołac zagrożenie w postaci zaprószenia ognia. Proszę o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi producenta na temat natryskiwanej powłoki.

 

 

 

 

 

 

Ocieplanie domu, Porady

Fakty i Mity o Ociepleniu Pianką Poliuretanową

Usługi ocieplenia pianką poliuretanową

Dlaczego Pan Janusz ze Składu Budowlanego Będzie Odradzał Ocieplenie Pianką Poliuretanową ???

W technologii ocieplania budynków pianka poliuretanowa nie ma sobie równych konkurentów. Usługi ocieplenia pianką poliuretanową w Polsce nadal jednak istnieją obawy przed nowym rodzajem ocieplenia. Klient stojący przed wyborem sposobu izolacji ma obawy przed nową, nieznaną mu technologią, która nie jest rzekomo do końca sprawdzona. Boimy się zawsze czegoś, czego nie znamy. Dodatkowo wybierając formę ocieplenia naszego domu będziemy namawiani przez ekipy budowlane i fachowców w sklepach z materiałami budowlanymi na wełnę mineralną lub inne starsze materiały do ocieplenia. Dlaczego tak nam będą doradzać? Czy oni będą kierować się tylko Twoim zyskiem, żebyś zaoszczędził na ogrzewaniu w zimę? Nie!!! Oni będą chcieli sprzedać Ci swój wyrób i skasować Cię za położenie wełny. Pazerna ekipa natryskowa zrobi Ci natrysk pianki poliuretanowej nawet gdy nie jest on wskazany. Nasza ekipa usługi ocieplenia pianką poliuretanową przeprowadza po wywiadzie z klientem, oraz po oględzinach na miejscu natrysku. Zapraszam do lektury naszych artykułów. Mam nadzieję, że przybliżą one Państwu bliżej nową technologię ociepleń i pozwolą Państwu dokonania właściwego wyboru rodzaju ocieplenia.

Mit nr 1: Pianka poliuretanowa jest droższa od wełny mineralnej.

Jest to zarazem prawda i mit. Zależy jak na to patrzeć. Czy patrzymy na to z perspektywy lat, czy raczej jesteśmy krótkowzroczni. Wybierając wełnę mineralną zyskujemy tylko na cenie zakupu w pierwszym dniu. W dniu po zamontowaniu już tracimy pieniądze, bo parametry izolacyjne waty dzień po dniu są mniejsze.

Wybierając piankę poliuretanową zarabiamy dzień po dniu na izolacji latem i zimą gdyż pianka ma 100% lepsze właściwości izolacyjne niż welna mineralna. Pianka przy tym nie traci swoich właściwości, a producent daje 25 lat gwarancji na samą piankę.

Mit nr 2: Pianka wypchnie elementy dachu , lub je uszkodzi.

Jest to kompletna bzdura. Pianka poliuretanowa rozchodzi się tam gdzie została zaaplikowana i wchodzi tylko w te miejsca gdzie nie ma oporu.

Mit nr 3 : Wełna mineralna lepiej izoluje ciepło.

Pianka poliuretanowa jest dwa razy cieplejsza jeśli porównujemy współczynniki przewodnictwa cieplnego. Współczynnik ten wynosi 0.020 -0,025 dla pianki poliuretanowej , oraz 0,035-0,050 dla wełny mineralnej. Czym mniejszy czynnik przewodzenia ciepła, tym nasz dom jest lepiej izolowany.

Mit nr 4: Pianka poliuretanowa to nowość na rynku.

Pianka poliuretanowa od lat jest znana jako ocieplenie w Polsce i za granicą. Do tej pory nie była tak znana, gdyz nie było na rynku za dużo agregatów do natrysku pianki. Agregaty do natrysku były jeszcze do tej pory w cenie dobrego samochodu. Tutaj na rynek weszła firma Sanberg oferując swoim klientów agregaty klasy średniej za przyzwoite pieniądze jak  za takie urządzenia. Nieraz cena naszych urządzeń jest 50% niższa od innych  agregatów o podobnych parametrach natryskowych. Technologia natrysku pianki poliuretanowej pochodzi z USA i Kanady, gdzie stosowano ja we wczesnych latach osiemdziesiątych tamtego stulecia.  Ostre warunki pogodowe zmusiły do stosowania bardziej skutecznych rozwiązań technologicznych w dziedzinie ociepleń budynków. W Ameryce duża część budynków budowana jest w technologii szkieletowej, czyli konstrukcje drewniane. Cienkie ściany dobrze nadają się do ocieplenia poliuretanem, którego warstwa 20 cm chroni przed srogim mrozem.

Mit nr 5: Po natrysku pianki można mieszkać w pomieszczeniu gdzie był prowadzony natrysk.

Każda pianka poliuretanowa po natrysku ma swój specyficzny zapach, który ulatnia się 2-7 dni zależnie od grubości warstwy , która została nałożona. Bezpośrednio po natrysku tworzą się w piance bąbelki, które są wypełnione gazem po reakcji wiązania poliolu i ISO. Po kilku dnaich dopiero można zamieszkać w natryskiwanych pomieszczeniach, gdyż gaz w komórkach pianki będzie zastąpiony czystym powietrzem.

Mit nr 6: Każda pianka poliuretanowa nadaje się  nadaje się do ocieplenia naszego domu.

W zależności co izolujemy, to musimy wybrać odpowiedni  rodzaj pianki poliuretanowej. Musimy uwzględnić gęstość pianki na metr sześcienny produktu. Pianki o gęstości  7-12 kg służą do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy, stropów i ścian działowych. Pianka o gęstości 30-37kg/m3 służy do ocieplania dachów ferm, stropów budynków gospodarczych itp. Gęstość  pianki 37-44kg/m3 służy do ocieplania termicznego budynków chłodniczych w których przechowuje się produkty w obniżonych temperaturach.Pianka o gęstości 45-56kg/m3 służy do ocieplania dachów po których można chodzić. Gęstośc pianki od 57-70 słuzy do ocieplania dachów , gdzie ruch pieszych jest intensywny.

Mit nr 7: W piance zalęgną się owady, myszy i kuny.

Nigdy nie widziałem sytuacji, żeby jakieś owady zamieszkiwaly pianke poliuretanową. Insekty nie zalęgna się w piance, gdyż jest za twarda żeby insekt wygrzebały sobie w niej schronienie. Gryzonie nie będą nadgryzały poliuretanu, gdyż nie jest on smaczny dla nich. Myszy i szczury są tam, gdzie pożywienie.  Mysz może zrobić sobie norkę koło natryśnietej pianki, ale nie bezpośrednio w niej. Usługi ocieplenia pianką poliuretanową to nie jest prosta sprawa. Zaufaj doradcom firmy Sanberg Polska

Mit nr 8: Pianka jest palna.

Pianka jest jednym z najlepszych materiałów do izolacji pod względem palności. Istnieje kilka  potwierdzonych przypadków w Polsce, że poddasza zabezpieczone pianką poliuretanową zatrzymały ogień wewnątrz i nie przepuściły go na konstrukcję drewnianą przed przyjazdem straży pożarnej. Oczywiście pianka poliuretanowa nie będzie izolowała ognia przez dłuższy czas, ale wystarczy żeby wezwać straż pożarną i uratować nasz majątek. Testy palności  pianek można zobaczyć na youtube i przeczytać wyniki na stronach internetowych producentów. Rekomenduje się natrysk pianki poliuretanowej o klasie palności E ze względu na jej właściwości samogasnące. Klasa E mówi nam, że pianka jest zaliczana do materiałów palnych. Przy kontakcie z ogniem pianka nie tli się, nie kapie, ani nie topi w kontakcie z ogniem. W porównaniu do  styropianu i wełny mineralnej pianka poliuretanowa to najlepsza opcja pod względem palności.

Mit nr 9: Pianka poliuretanowa jest produktem bez wad

To mit. Pianka ma jedną wadę, która jest istotna dla wielu inwestorów. Jest to cena jaka musimy zapłacić za wykonanie natrysku. Ceny zaczynaja się od 48 złotych za metr kwadratowy .Czy zatem opłaca się inwestować w nową technologię? Oczywiście, że tak. Licząc, że pianka przyniesie nam oszczędności na ogrzewaniu  rzędu 30-50% rocznie  w stosunku do innych metod ocieplenia, to inwestycja zwróci nam się po 18 miesiącach.

Ocieplanie domu, Porady

Zalety pianki poliuretanowej w stosunku do innych rodzajów izolacji

Czym ocieplić domek jednorodzinny? Tylko pianką poliuretanową

Wybór ocieplenia, to istotna sprawa przy budowie, lub remoncie naszego domu.  Zależy od tego , czy w przyszłości będziemy  cieszyć  się ciepłem w naszym domu i niskimi rachunkami za ogrzewanie, czy wywalimy pieniądze w przysłowiowe BŁOTO.W tej chwili nie ma lepszego sposobu na ocieplenie domu, niż pianka poliuretanowa. Decydując się na natrysk pianki poliuretanowej z naszej firmy zaoszczędzacie około 50% nakładów na ogrzewanie. Producent pianki daje 25 lat gwarancji na pianke poliuretanową i gwarantuje, że pianka nie zmieni swoich właściwości izolacyjnych, a twój dom będzie dobrze chroniony przed zimnem i upałem.

Firma Sanberg  Polska to nie tylko dystrybutor agregatów do natrysku pianki poliuretanowej, a także Certyfikowany Wykonawca Izolacji Pianką Poliuretanową. Początki naszej działalności to zdobywanie doświadczenia na rynkach Europy Zachodniej. Praca na Zachodzie Europy nauczyła nas kontaktu z klientem tak, żeby był on naszą najlepszą formą reklamy. Praca w Niemczech i Irlandii dla zagranicznych klientów to mega wyzwanie pod względem jakości wykonywania usług. Jeśli Polska firma ma dostać zlecenie w Niemczech musi wykonywać prace wzorowo, tak jak my to robimy. Około  70% zleceń wykonujemy dla klientów z Niemiec. Zadaj sobie pytanie: Dlaczego my nie musimy się reklamować w Internecie i w prasie branżowej tak jak inne firmy? To bardzo proste. Mamy już dużo klientów w Niemczech i w Polsce. Działamy z polecenia.

Poniżej prezentuję porównanie róznych materiałów i ch izolację cieplną. Wynika z niego, że 5 cm pianki izoluje tak , jak mur o grubości 170 cm. Izolacja pianką o grubości 5 cm odpowiada 8 cm wełny mineralnej. Zalety pianki poliuretanowej to optymalne ocieplenie przy minimalnej warstwie

Na rynku mamy dużo rodzajów ocieplenia. Pianka Poliuretanowa, styropian, celuloza,  różne rodzaje wat mineralnych i szklanych. Co będzie najlepsze dla naszego domu, dla jego domowników i dla ich portfela ? Tylko Pianka Poliuretanowa !!! Poniżej  przedstawię zalety pianki poliuretanowej, które przemawiają za wyborem Pianki Poliuretanowej jako najlepszego sposobu izolacji domu.

 • Zalety pianki poliuretanowej to szybki zwrot wydatków poniesionych na ocieplenie. Rocznie zostaje Państwu 30-50% więcej pieniędzy w portfelu w porównaniu do innych metod ocieplenia tradycyjnego. Izolacja  pianką poliuretanową, to nie tylko korzyści zimą. Latem pianka chroni nas przed upałem. Jeśli posiadasz klimatyzację w swoim domu, to bardzo szybko docenisz zalety pianki poliuretanowej jako izolatora. Klimatyzator nie będzie włączał się tak często. Oszczędzisz tez pieniążki na chłodzeniu pomieszczeń.  Izolując swój dom będziesz cieszył się przyjemnym chłodem w upalne dni. Zalety pianki poliuretanowej docenią to osoby, które maja sypialnie na poddaszu i w letnie gorące noce  nie mogą spać, bo poddasze przypomina rozgrzany piekarnik.

        Co się liczy naprawdę w naszym życiu ??? Tylko zdrowie naszej rodziny.

 • Zdrowie to podstawa. Pianka poliuretanowa jest obojętna dla środowiska i dla naszego zdrowia. Nie pyli, nie generuje szkodliwych dla naszego zdrowia gazów i oparów. W piance nie rozmnażają się drobnoustroje, pasożyty, insekty, oraz pleśń i grzyby.
 • Pianka nie pyli się, tak jak wełna mineralna i wata szklana. Szkodliwe drobinki unoszące się w powietrzu nie wnikają do naszych płuc i nie powodują chorób układu oddechowego
 • Unikamy czynników, które powodują alergie i uczulenia. W piance nie będą zakładane gniazda i legowiska ptaków, gryzoni i innych zwierząt futerkowych. Zwierzęta nie lubią pianki, bo nie mogą jej jeść i przeżuwać, nie czują się komfortowo w jej otoczeniu bo nie jest przytulna dla nich. Dla przykładu w wełnie mineralnej gnieżdżą się kuny, które przenoszą świerzbowca. Również ptaki nie robią gniazd w warstwie pianki, bo jest to materiał syntetyczny i nie jest on dla nich smaczny.
 • Piankę poliuretanową możemy nanosić na różne materiały. Może to być drewno, oraz płyty drewnopochodne, blacha, stal, papa, styropian, dachówka , tworzywa sztuczne, wełnę mineralną i watę szklaną.
 • Znakomita izolacja akustyczna. Dzięki technologii natrysku izolacji cieplnej możemy cieszyć się cichszym domem. Jest to zaleta bardzo ważna dla nieruchomości zlokalizowanych blisko dużych węzłów komunikacyjnych, dworców , lotnisk, oraz domów zlokalizowanych koło dużych zakładów pracy generujących hałas.
 • Pianka aplikowana jest w płynie, a później rozpręża się docierając do wszystkich dostępnych miejsc. Inne metody ocieplenia nie maja takiej możliwości

Ta niewielka inwestycja w dom może zwrócić się szybciej niż podejrzewasz. Pianka to mniejsze ryzyko groźnego pożaru i zerwania dachu przez wichurę

 • W ostatnich latach mamy dużo anomalii pogodowych. Wichury zrywają dachy, albo uszkadzają ich konstrukcje. Pianka poliuretanowa zespala elementy konstrukcji dachu dając zwartą bryłę. Dzięki małej masie nie obciąża konstrukcji dachu.
 • Pianka poliuretanowa moze uratować Twój dom przed pożarem. Dzięki temu, że pianka jest niepalna i gaśnie po przyłożeniu ognia może to uratować nasz dorobek zycia
 • Natrysk pianki poliuretanowej daje jednolitą izolacje termiczną na całej powierzchni dachu. Unikamy mostków termicznych. Inne rodzaje izolacji nie dają nam tego poprzez co ciepło ucieka przez szpary w atmosferę. Można powiedzieć, że wypuszczamy pieniądze przez nieszczelności naszego domu.
 • A teraz troszkę cyferek i danych o piance. Pianka ma współczynnik przewodzenia ciepła w granicach 0,020-0,038. Wełna mineralna dla przykładu ma współczynnik przenikania ciepła od 0,032 do 0,042. Pianka poliuretanowa na przestrzeni lat nie zmieni kształtu, a właściwości wełny mineralnej będą się pogarszały wraz z upływem czasu.
 • Przez wełnę bardzo łatwo przechodzi powietrze. Nasze pieniądze są wydmuchiwane do atmosfery. Pianka poliuretanowa przepuszcza powietrze, ale nie w takim stopniu jak inne materiały do ociepleń.
 • Pianka naniesiona na drewno konstrukcyjne nie powoduje jego gnicia. Jeśli nawet drewno jest wilgotne w niektórych miejscach, to pianka przepuści parę wodną . Pianka naniesiona na blachę zabezpiecza ją w znacznym stopniu przed warunkami atmosferycznymi . Blacha pod pianka nie rdzewieje.
 • Raz zawilgocona wełna zbija się i jej właściwości izolacyjne są obniżone. Wełna zaczyna obwisać , a mostki termiczne powiększają się systematycznie. Poprzez znakomite przyklejanie się do podłoża pianka zachowuje sztywność i nie zwisa tak jak wełna mineralna. Pianka poliuretanowa otwarto komórkowa będzie w małym stopniu wodę chłonąc i będzie ją oddawać. Dzięki  temu mówimy że pianka oddycha.

Natrysk pianki poliuretanowej wykonamy w ciągu jednego dnia roboczego. Nie czekaj na ekipy budowlane i nie marnuj swoich nerwów, czasu i pieniędzy. My wszystko zrobimy za Ciebie.

 • Bardzo szybki czas realizacji usługi natrysku pianki poliuretanowej przekłada się na zaoszczędzone pieniądze i nerwy. Często bywa, że w sezonie brakuje firm budowlanych do położenia wełny mineralnej. Jak fachowiec przyjdzie po kilku tygodniach , to robi usługę ocieplenia kilka dni. Trzeba mu tez zapłacić dniówkę. Dodatkowo dochodzą koszty związane z położeniem wełny w postaci sznurków wiążących, gwoździ itd… W przeciwieństwie do wełny mineralnej pianka poliuretanowa jest aplikowana  przez jeden dzień roboczy na poddasze do 250 m2. Rano ekipa zaczyna pracę, a kończy o godzinie 17. Zadowolony jest klient, bo ma zrobione fachowo ocieplenie i firma, która może jechać dalej na zlecenie do innego klienta.

 

Ciekawostki, Porady

Jaka Sprężarka i Agregat Prądotwórczy dla Maszyny do Natrysku Pianki Poliuretanowej

Sprężarka i Agregat Prądotwórczy do Maszyny do Natrysku Pianki Poliuretanowej

Do natrysku pianki poliuretanowej oprócz maszyny będziemy potrzebować sprężarki i opcjonalnie agregatu prądotwórczego. Zacznijmy może od sprężarek. W agregatach do natrysku pianki poliuretanowej Sanberg serii SG-100, SG-200, SG-300 zapotrzebowanie na powietrze wynosi 1000L/min. W maszynach hydraulicznych zapotrzebowanie na powietrze jest mniejsze i wynosi 400L/min. Kupując sprężarkę musimy zastanowić się nad tym, ile miejsca możemy na nia poświęcić, jaką mocą zasilania dysponujemy i ile możemy wydać pieniędzy. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że sprężarka sprężarce nierówna, gdyż istnieją różne typy sprężarek. Sprężarki tłokowe i śrubowe są najpopularniejszymi sprężarkami używanymi przy natrysku pianki poliuretanowej.

Jakie Parametry Sprężarki do Natrysku Pianki Poliuretanowej

Najważniejszym parametrem przy wyborze sprężarki nie jest jej zbiornik. Liczy się realna produkcja sprężonego powietrza na minutę przez urządzenie. Przy zapotrzebowaniu rzędu 1000 l/ min musimy się zastanowić co wybrać. Musimy pamiętać, że sprężarka może przysporzyć nam problemu, który będzie objawiał się tym, ze podłączymy zestaw pod sieć, albo agregat , a zabezpieczenia przeciążeniowe wystrzelą nam przy starcie. Dlaczego tak się dzieje??? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Przy starcie każde urządzenie pobiera znacznie więcej prądu niż podczas normalnej pracy. Podczas gdy sprężarka ma 7,5 kw to przy starcie będzie pobierała 14 kw. Są różne sposoby, żeby ograniczyć efekt szybkiego startu, a jednym z nich jest tzw. Softstart. Jest to dosyć drogie rozwiązanie, bo kosztuje kilkaset złotych, ale się sprawdza. Rozwiązaniem dosyć drogim, ale skutecznym są sprężarki śrubowe o napędzie spalinowym. Odchodzi nam problem zasilania w prąd.

Nasze recenzje

Jakiej firmy urzadzenia poleca Sanberg??? Nie możemy dać odpowiedzi na to pytanie, gdyż na rynku jest dużo sprzętu na rynku, a my nie faworyzujemy żadnej z firm która produkuje sprężarki czy agregaty. Jeśli chodzi o sspężarki, które sprzedajemy, to sprężarki firmy Walter Kompressortechnik. Sami posiadamy kompresor tłokowy Walter SG-1400 ze zbiornikiem 500L. Jest to maszyna, która spełnia normy zapotrzebowania na powietrze, ale ma ona jedna wadę. Jest ona duża i głośna. Po kilku sezonach z tą sprężarką stwierdziłem, ze gdybym miał kupowac drugi raz sprężarkę, to wydałbym troszkę więcej pieniędzy na sprężarkę śrubową.

Agregat Prądotwórczy do Maszyny do Natrysku Pianki Poliuretanowej

Następnym urządzeniem, które musimy zakupić jest agregat.Jeśli chcemy mieć zasilanie na budowach gdzie nie ma tzw. siły 400Vgenerator prądu będzie dobrym wyborem. Agregat rozwiązuje nam dużo problemów, jednak sam też może się stać problemem. Jak dobrać agregat do zestawu maszyna do natrysku pianki plus sprężarka? To dosyć proste, tylko musimy wiedzieć czego dokładnie chcemy i co chcemy osiągnąć. Jeśli na agregacie ma pracowac maszyna, to wystarczy tylko agregat o mocy 15kw. Jeśli ma pracować na tym maszyna plus kompresor, to musimy mieć większy agregat, którego moc będzie około 25-30 kw. Dlaczego napisałem moc w przedziale? Musimy też zostawić zapas mocy dla agregatu żeby pracował cały czas nie na pełnej mocy, a na mocy która nie spowoduje że po miesiącu spali się w nim prądnica.

Jakiej firmy urzadzenia poleca Sanberg??? Nie możemy dać odpowiedzi na to pytanie, gdyz na rynku jest dużo sprzętu na rynku, a my nie faworyzujemy żadnej z firm która produkuje sprężarki czy agregaty. Jeśli chodzi o sspężarki, które sprzedajemy, to sprężarki firmy Walter Kompressortechnik. Sami posiadamy kompresor tłokowy Walter SG-1400 ze zbiornikiem 500L. Jest to maszyna, która spełnia normy zapotrzebowania na powietrze, ale ma ona jedna wadę. Jest ona duża i głośna. Po kilku sezonach z tą sprężarką stwierdziłem, ze gdybym miał kupowac drugi raz sprężarkę, to wydałbym troszke więcej pieniędzy na sprężarkę śrubową.

Ocieplanie domu, Porady

Jak Wybrać Dobrą Firmę do Wykonania Izolacji Natryskowej. Typowe Błędy przy Nakładaniu Pianki Poliuretanowej

Dobra Firma do Ociepleń Natryskowych Pianką Poliuretanową. Sanberg Polska

Wybierz uczciwego i rzetelnego wykonawcę izolacji natryskowej. To się Ci opłaci w przyszłości

Stojąc przed decyzją wyboru firmy natryskującej piankę poliuretanową bierzemy pod uwagę wiele rzeczy, a przede wszystkim cenę za metr wykonanego natrysku. Czy kierując się tylko ceną dostaniemy to na czym nam zależy? Skąd mamy wiedzieć, że wykonawca natrysku  nie będzie się kierował tylko swoim zyskiem i wykona zlecenie należycie?  Natrysk pianki wydaje się być prostą rzeczą, jednak będąc w branży wiem na co trzeba zwrócić uwagę, żeby nasza inwestycja przynosiła nam zyski w postaci niższych rachunków za ogrzewanie i nie była stratą naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Niewłaściwe wykonanie natrysku pianki może nie przynieść zamierzonego rezultatu w postaci ochrony przed niskimi temperaturami. Błędy popełnione przy wyborze pianki natryskowej mogą przyczynić się do klęski naszego przedsięwzięcia.

Poważnymi błędami inwestorów i  natryskujących są:

 • Wybór pianek nieznanych firm. Takie pianki często produkowane są poza Polską, a ich właściwości często są inne niż to opisuje dystrybutor. Czas przydatności pianki do użycia w niektórych przypadkach  wynosi 6 miesięcy. Ważne, żeby pianka była świeża i nieprzeterminowana. Jeśli  dystrybutor importuje piankę np. z Chin, to transport nieraz trwa 3 miesiące. Nie wiemy ile pianka leżała w magazynie przed natryskiem. Już widziałem przypadki, kiedy ekipa natryskowa połasiła się na tani zakup pianki poliuretanowej, a kiedy doszło do natrysku, to zamiast piany z pistoletu natryskowego wylatywała substancja przypominająca gęstniejący glut, który zastygał nie rozprężając się. Firma Sanberg Polska rekomenduje Polskie Pianki Poliuretanowe do natrysku, które są dostępne od ręki prosto z fabryki. Nie mogę tutaj wymieniać firm, bo nie jest to artykuł sponsorowany przez firmy chemiczne i nie faworyzujemy tutaj jakiejś konkretnej firmy.
 • Brak folii paroprzepuszczalnej na poddaszu
 • Natrysk niewłaściwego rodzaju pianki, czyli stosowanie pianki zamknięto komórkowej tam gdzie ma być pianka otwarto komórkowa i odwrotnie
 • Często klient decyduje się na drogą piankę, której parametry są odrobinę lepsze od pianek tańszych. Liczby użyte w katalogach do określenia parametrów pianki to określenia  poparte testami laboratoryjnymi . Często dane firm dotyczące parametrów pianki nie pokrywają się z tym co otrzymujemy w rzeczywistości. To jak z danymi katalogowymi aut. Producent pisze , że zużycie paliwa to 6l/100km, a w rzeczywistości samochód pali 8l/100 km.
 • Natrysk pianki na dachy, gdzie są przecieki. Pianka nie jest przeznaczona do załatania dziur w dachu, tylko do izolacji termicznej.
 • Złe ustawienie maszyny do natrysku pianki poliuretanowej i niewłaściwe temperatury pianki natryskowej. Złe proporcje składników też mogą przyczynić się do niewłaściwego natrysku.  Może to spowodować, że pianka będzie krucha i łamliwa. Taki rodzaj izolacji nie będzie spełniał swojego zadania

         Dobra Firma do Ociepleń Natryskowych Pianką Poliuretanową . Oszczędności na firmie                      natryskowej nie opłacają się

 • Oszczędność materiału przez firmy natryskowe. Często widzę, że firma natryskowa nie pokrywa krokwi pianką. Jeśli jest taka możliwość, to należy nałożyć  piankę na elementy drewniane dachu. Drewno też będzie przepuszczać zimno pochodzące z zewnątrz.

 • Obcinanie piany równo z krokwiami, gdy nie ma takiej potrzeby. Jeśli płyty kartonogipsowe są na stelażu, to nie ma potrzeby obcinania naddatków pianki poliuretanowej. Na powierzchni natryśniętej pianki poliuretanowej tworzy się powłoka , która tworzy dodatkowe zabezpieczenie przed przenikaniem ciepła i wilgoci.
 • Natrysk pianki poliuretanowej na zabrudzone powierzchnie. Ekipy budowlane natryskujące w sezonie są bardzo zajęte, bo sezon budowlany nie trwa całego roku. Niewykwalifikowana ekipa budowlana z braku czasu nie czyści powierzchni natryskiwanych z kurzu, brudu, rdzy, zabrudzeń olejem i innymi substancjami ropopochodnymi. Natryśnięta  pianka na takie powierzchnie będzie odchodzić z czasem. Dobra Firma do Ociepleń Natryskowych Pianką Poliuretanową nie podejmie się nigdy usługi, jesli nie ma do tego sprzyjających warunków
 • Jeśli temperatura powietrza jest zbyt niska nie należy natryskiwać poliuretanu. Nie można również natryskiwać pianki na powierzchnie pokryte szronem i lodem. Istnieją na rynku tzw pianki poliuretanowe zimowe nadające się do natrysku w temperaturach zbliżających się do zera. Pseudo ekspert przekona czasami klienta na natrysk pianki w warunkach zimowych nieodpowiednią pianą, jednak nie jest to dobrym wyborem
 • Nie jest wskazane nakładanie pianki poliuretanowej przy dużym zawilgoceniu powietrza
 • Natrysk na miejsca niedozwolone takie jak skrzynki i rozdzielnie prądu, oraz elementy świetlne. Należy zachować odległość natryskiwanej pianki od źródeł światła z bardzo ważnego powodu. Żarówki i inne źródła światła generują ciepło, które skumulowane może doprowadzić  do przegrzania się elementów świetlnych w lampach i ich uszkodzeniu przy dłuższym świeceniu. Dobra Firma do Ociepleń Natryskowych Pianką Poliuretanową zatrudnia profesjonalistów, którzy nie pozwolą, żeby praca była źle wykonana, a każdy detal pracy będzie sumiennie wykonany.

Jeśli mamy jakieś wątpliwości w kwestii izolacji poliuretanem, to możemy skontaktować się z producentem, lub dystrybutorem pianki poliuretanowej w celu wyjaśnienia naszych obaw.

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki, Porady

Jaki Wybrać Agregat do Natrysku Pianki Poliuretanowej Nie Wydając Fortuny

Agregat do Natrysku Pianki Poliuretanowej. Jaki Wybrać 

Te pytanie zadaje sobie zawsze przedsiębiorca chcący zająć się natryskiem pianki poliuretanowej. Wybór maszyny do natrysku pianki poliuretanowej to decyzja bardzo ważna, gdyż ceny za Agregat do Natrysku Pianki Poliuretanowej oscylują od kilkudziesięciu tysięcy do nawet setek tysięcy. Przy nieodpowiednim wyborze maszyny możemy narazić się na duże koszty związane z serwisem i kosztami eksploatacji, co może pochłonąć dużą część naszego zysku z wykonanych usług. A więc co wybrać??? Odpowiedź jest bardzo prosta, jak maszyna , która ma wykonywać prace w naszej firmie. Najlepszym wyborem są maszyny , które zbudowane są z części znormalizowanych, które możemy dostać w sklepie firmy Sanberg. Części muszą być znormalizowane i w metrycznym rozmiarze. Takie części są tanie i ogólnodostępne. Większość części do maszyn do natrysku pianki poliuretanowej można zamówić za granicą, jednak koszt przesyłki w niektórych przypadkach przekracza cenę części. Części zamienne w naszym sklepie są tańsze niż w sklepach zagranicznych. Po co narażać się na koszty?

Wydajesz swoje ciężko zarobione pieniądze. Zrób to mądrze, a wrócą one do Ciebie

Kupno maszyny do natrysku pianki poliuretanowej , to jak kupno samochodu. W pierwszej kolejności wybieramy markę która jest ekskluzywna, ale jak patrzymy na cenę zakupu i na części , to nasz wybór koncentruje się na samochodzie, który możemy naprawić w tani sposób na częściach dostępnych w sklepie z częściami motoryzacyjnymi w naszym mieście. Jeśli zależy nam na samochodzie, który będzie nas woził i będzie tani w zakupie nasz wybór pada na średnią półkę, jaką reprezentuje firma Sanberg. Część klientów pomimo kosztów zdecyduje się na zakup ekskluzywnej marki, ale nie są świadomi kosztów, jakie wygeneruje w przyszłości maszyna. Czeka ich w krótkim czasie starcie z rzeczywistością i znacznymi wydatkami.

Dlaczego my ??
Alternatywą dla drogich maszyn są maszyny do natrysku pianki poliuretanowej firmy Sanberg, które są dostępne w przyzwoitych cenach dla każdej firmy i są wysyłane z terytorium Polski w ciągu godziny od dostania zlecenia. Klient dostaje paczkę z częściami w przeciągu 24 godzin. Na stanie mamy 90% części zamiennych do naszych maszyn. Co przemawia za wyborem maszyn z firmy Sanberg? Cena zakupu naszych maszyn jest jedną z najniższych cen na maszyny tego typu przez co maszyna szybko się zwraca. Ceny części maszyn Sanberg nie pogrążają budżetu firmy przez co zysk zostaje klientowi w kieszeni. Nasza maszyna może zwrócić się w bardzo krótkim czasie. Chyba o to chodzi w prowadzeniu biznesu?? Sanberg to najlepsze reaktory do natrysku pianki poliuretanowej w klasie średniej.

Ciekawostki, Porady

Wady i zalety agregatów natryskowych do pianki hydraulicznych i pneumatycznych.

Agregat do Natrysku Poliuretanu. Hydrauliczne lub Pneumatyczne

 Maszyny Pneumatyczne i Hydrauliczne do Natrysku Pianki Poliuretanowej

Niewątpliwa zaletą maszyn pneumatycznych jest ich bardzo prosta budowa, małe wymiary, większa mobilność, niższa cena w porównaniu do maszyn hydraulicznych. Maszyny pneumatyczne osiągają ciśnienie robocze rzędu 250 bar. Agregaty pneumatyczne wymagają mniejszego zapotrzebowania w prąd, niż maszyny hydrauliczne. Wadą maszyn pneumatycznych jest większe zapotrzebowanie w prąd w stosunku do maszyn hydraulicznych.

Agregat do Natrysku Poliuretanu z napędem hydraulicznym cechuje się dużą wydajnością i służy do natrysku pianki poliuretanowej na dużych powierzchniach jak hale, hangary, magazyny, fermy drobiu i inne. Zaletą tych maszyn jest niskie zużycie powietrza rzędu 400l/min, gdzie w maszynach pneumatycznych wymagane jest 1000l/min.

Maszyna hydrauliczna. Agregat do Natrysku Poliuretanu jest znacznie cięższy od pneumatycznego, gdyż posiada zbiornik na olej hydrauliczny i siłowniki hydrauliczne pompujące czynnik do natrysku.

Przemieszczanie tej maszyny jest utrudnione przez gabaryty, które są większe niż w maszynach pneumatycznych. Najważniejszą cecha maszyn hydraulicznych jest ich stabilność pracy. Strumień natryskiwanej piany jest bardzo silny i jednolity. W podstawowych i tańszych modelach pneumatycznych widać mniejszą moc i minimalne wahania ciśnienia. Nie ma to jednak wpływu na jakość natryskiwanej piany, gdyż czynniki podawane są w takich samych proporcjach na każdy z węży.

W ofercie firmy Sanberg każdy może wybrać Agregat do Natrysku Poliuretanu taki jak jest mu potrzebny. Modele Sanberg SG-100, Sanberg SG-200, Sanberg SG-300 to modele pneumatyczne. Modele Sanberg SG-400, Sanberg SG-450, Sanberg SG-500 i Sanberg SG-550 to modele hydrauliczne.

Na uwagę zasługuje fakt, że maszyny hydrauliczne i pneumatyczne różnią się poborem mocy do pracy agregatu. Agregat do Natrysku Poliuretanu o napędzie pneumatycznym może maksymalnie miec zapotrzebowanie do 11 kw. Agregat do Natrysku Poliuretanu o napędzie hydraulicznym może mieć zapotrzebowanie na energię elektryczną nawet ponad 22kw jesli zamówimy wersję z silniejszymi grzałkami. Jesli mamy zapotrzebowanie 22 kw na prąd w maszynie hydraulicznej, to potrzebny bedzie nam duży agregat prądotwórczy do zasilania.